Polityka prywatności

Klauzula informacyjna przechowywanie i przetwarzanie danych.

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych
Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

I. Administratorem danych osobowych jest:
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek KRASNAL
Marta Kułaga
ul. Kobierzyńska 24; 30-363 Kraków

II. Cele i podstawy przetwarzania

 • W celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami „Umowa o
  sprawowanie opieki nad dzieckiem”, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. B RODO)
 • W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczania informacji na wypadek
  prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym
  interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest
  naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f RODO)

III. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy udostępnić następującym kategoriom podmiotów:

 • Firmy księgowe
 • Firmy prawnicze
 • Firmy informatyczne
 • Organom publicznym wynikających z obowiązku udostępnienia na podstawie
  odrębnych przepisów prawa

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru
Gospodarczego

V. Okres przechowywania danych

 • Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy „Umowa o sprawowanie opieki nad dzieckiem” przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku
  kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami
  kontaktowałeś w celu jej zawarcia.
 • Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy „Umowa o sprawowanie
  opieki nad dzieckiem” przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych
  roszczeń z umowy. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania
  umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

  • o dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • o wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  • o zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • o archiwizacyjnych,
  • o maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

VI. Twoje prawa
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

W szczególności przysługuję Ci prawo:

 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych
 • Prawo do usunięcia danych.
  Jeśli Twoim zdaniem na ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane,
  możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
 • Ograniczenia przetwarzania danych
  Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie lub wykonywanie uzgodnionych
  danych z Tobą działań, jeśli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój
  temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są
  Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas
  wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w
  tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub inne
  właściwego organu nadzorczego
 • Prawo do przenoszenia danych
  Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowany, powszechnie używanym
  formacie maszynowym dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na
  podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też nam zlecić przesłanie tych danych
  bezpośrednio innemu podmiotowi, pod warunkiem dostępnych środków
  technicznych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: biuro.krasnal@gmail.com lub udaj się do naszego biura. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

Polityka prywatności RODO