Gabinet Psychologiczny

Oferta:

 • indywidualne zajęcia o charakterze ogólnorozwojowym dla dzieci i młodzieży z różnego rodzaju trudnościami, niepełnosprawnościami, specyficznymi trudnościami w uczeniu się, trudnościami w zachowaniu, całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • zajęcia grupowe z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz trudnościami społeczno-emocjonalnymi
 • zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju
 • konsultacje dla rodziców

Dla uczestników zajęć przygotowywany jest indywidualny lub grupowy program pracy terapeutycznej, konsultowany i zatwierdzony przez rodziców.

Praca skupia się na wspieraniu rozwoju dziecka w wielu sferach (poznawczej, emocjonalnej, społecznej, fizyczno-motorycznej) – w zależności od potrzeb rozwojowych, trudności i rozpoznanych obszarów deficytowych.

Wykorzystywane metody są ściśle zindywidualizowane i dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, zaś kryterium ich wyboru stanowi dowiedziona skuteczność terapeutyczna.

Bazę do pracy nad trudnościami stanowią mocne strony dzieci, ich indywidualne preferencje i zainteresowania.

Zajęcia prowadzi:

mgr Edyta Kiszczak – psycholog, pedagog specjalny. Ukończyła ścieżkę specjalizacyjną Psychologii Klinicznej Dziecka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada kilkuletnie dowiadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami i zaburzeniami rozwoju, zdobyte w przedszkolach, szkołach specjalnych, na turnusach terapeutycznych, w specjalistycznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Specjalizuje się we wprowadzaniu komunikacji wspomagającej i alternatywnej PECS dla dzieci niekomunikujących się werbalnie, pomocy osobom przejawiającym zachowania trudne, oraz budowaniu repertuaru funkcjonalnych umiejętności u osób z autyzmem.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem
 • Picture Exchange Communication System Poziom I
 • Nauczanie dziewięciu krytycznych umiejętności porozumiewania się
 • Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwoju
 • Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania
 • Techniki SAZ w pracy z grupą
 • Techniki SAZ w przygotowaniu dziecka do integracji
 • Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka

Cennik:

Zajęcia indywidualne – 100 zł

Konsultacje – 100 zł

Zajęcia grupowe – 80 zł

Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju – bezpłatne (na podstawie stosownej opinii Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej)

Kontakt:

e-mail: krasnal.terapia@gmail.com

tel.: 530 326 226 – Edyta Kiszczak